7.5.13

ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ ထံမွ ေပးပို႔ေသာ ထိပ္တန္း လွ်ိဳ႕၀ွက္မွတ္တမ္းမ်ားအား ေျမျမွဳပ္ခဲ့ျခင္း..။ ရဲေဘာ္ဘခက္..။

ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ ထံမွ ေပးပို႔ေသာ ထိပ္တန္း လွ်ိဳ႕၀ွက္မွတ္တမ္းမ်ားအား ေျမျမွဳပ္ခဲ့ျခင္း အခန္းကို ရဲေဘာ္ဘခက္ ေရးသားသည့္ ဘခက္အေၾကာင္း စာအုပ္ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉၈ - ၂၀၂ မွ ေကာက္ႏႈတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။


(အထက္ပါ ဓါတ္ပံုကို ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ ေရးသားသည့္ ဆိုင္းစုမွသည္ မန္ဟိုင္းဆီသို႔ စာအုပ္မွ ကူးတင္ထားပါသည္။)


ဆိုင္းစုမွသည္ မန္ဟိုင္းဆီသို႔ ၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ ၊ ဓူ၀ံစာအုပ္တိုက္ ၊ ဒုတိယအၾကိမ္ ၊ ၂၀၁၂ ေအာက္တိုဘာ-------------------------------------------------------------------ဘခက္အေၾကာင္း ၊ ရဲေဘာ္ဘခက္ ၊ အားမာန္သစ္စာေပ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၂၀၁၂ ဇူလိုင္လ

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

No comments:

Post a Comment