13.10.12

လူေပါင္းမွန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမား..၊ ေမာင္၀ံသ..။

(ေဒါက္တာဘေမာ္ အေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ ဆရာ ေမာင္၀ံသ၏ ေဆာင္းပါး ၂ ပုဒ္အား ေမာင္၀ံသ ၊ ပထမတန္းစား ႏိုင္ငံ ပထမတန္းစား စိတ္ဓါတ္ စာအုပ္မွ ကူးတင္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ ဆရာေမာင္၀ံသ ႏွင့္ အျခား စာအုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)

ေမာင္၀ံသ ၊ ပထမတန္းစား ႏိုင္ငံ ပထမတန္းစား စိတ္ဓါတ္ ၊ ေဒါင္းစာေပ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ႏို၀င္ဘာလ

* * * * * * *

No comments:

Post a Comment