6.10.12

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ျပဳျပင္ျခင္း ၊ လွၾကည္..။

(ဆရာ လွၾကည္ ေရးသားသည့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ျပဳျပင္ျခင္း ေဆာင္းပါးကို ရနံ႔သစ္ လက္ေရြးစင္ ေဆာင္းပါးမ်ား အမွတ္ ၂ စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၁၇ - ၁၂၃ မွ ကူးတင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ရနံ႔သစ္ လက္ေရြးစင္ ေဆာင္းပါးမ်ား အမွတ္ ၂ စာအုပ္ကို ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းက ေနရီရီစာေပမွ ပထမအၾကိမ္ အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦမ်ား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္မည့္ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ ဆရာလွၾကည္၊ ရနံ႔သစ္ႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)
* * * * * * * *

No comments:

Post a Comment