29.9.12

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ ၊ ေက်ာ္၀င္း

(ဆရာ ေက်ာ္၀င္း၏ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ စာတမ္းကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ (၁၉၄၈ - ၁၉၈၈) စာအုပ္မွ ကူးတင္ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ [၁၉၄၈ - ၁၉၈၈] စာအုပ္ကို  ၂၀၁၂ ဇူလိုင္လတြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ The Voice Weekly ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခန္းဆက္ ေဆာင္းပါးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။  ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္လည္း ဆရာ ေက်ာ္၀င္း ႏွင့္ အျခား စာအုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားကို ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)


* * * * * * * *

No comments:

Post a Comment