26.8.12

သခင္ျမ ၊ ေမာင္၀ံသ

(သခင္ျမ အေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ ဆရာ ေမာင္၀ံသ၏ ေဆာင္းပါး ၂ ပုဒ္အား ေမာင္၀ံသ ၊ ပထမတန္းစား ႏိုင္ငံ ပထမတန္းစား စိတ္ဓါတ္စာအုပ္မွ ကူးတင္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ ဆရာေမာင္၀ံသ ႏွင့္ အျခား စာအုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)

 ေမာင္၀ံသ ၊ ပထမတန္းစား ႏိုင္ငံ ပထမတန္းစား စိတ္ဓါတ္ ၊ ေဒါင္းစာေပ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ႏို၀င္ဘာလ
* * * * * * * *

No comments:

Post a Comment