6.8.12

လက္ပံတန္း ဦးဘတင္ သူ႔ဘ၀ႏွင့္ သူ႔စာ ၊ ရာျပည့္ဦးစိုးညြန္႔..။
(ရနံ႔သစ္ လက္ေရြးစင္ ေဆာင္းပါးမ်ား အမွတ္ ၂ စာအုပ္ကို ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းက ေနရီရီစာေပမွ ပထမအၾကိမ္ အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ရနံ႔သစ္မဂၢဇင္း  အမွတ္ ၁၃ ဇန္န၀ါရီမွ အမွတ္ ၂၄ ဒီဇင္ဘာအတြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ စုစည္းမႈ ဟု စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ရနံ႔သစ္ လက္ေရြးစင္ ေဆာင္းပါးမ်ား အမွတ္ ၂ စာအုပ္ကို အလြယ္တကူ မဖတ္ရႈႏိုင္မည့္ ေနရာေဒသမ်ားမွ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္  စာမ်က္ႏွာ ၂၈ - ၃၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဆရာ ရာျပည့္ဦးစိုးညြန္႔ လက္ပံတန္း ဦးဘတင္ သူ႕ဘ၀ ႏွင့္ သူ႔စာ (၁၈၉၀ - ၁၉၄၃)ဆာင္းပါးအား ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳပါရန္ ဆရာ ရာျပည့္ဦးစိုးညြန္႔ ၊ စာအုပ္တိုက္ႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)* * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment