26.8.12

သခင္ျမ ၊ ေမာင္၀ံသ

(သခင္ျမ အေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ ဆရာ ေမာင္၀ံသ၏ ေဆာင္းပါး ၂ ပုဒ္အား ေမာင္၀ံသ ၊ ပထမတန္းစား ႏိုင္ငံ ပထမတန္းစား စိတ္ဓါတ္စာအုပ္မွ ကူးတင္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ ဆရာေမာင္၀ံသ ႏွင့္ အျခား စာအုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)

 ေမာင္၀ံသ ၊ ပထမတန္းစား ႏိုင္ငံ ပထမတန္းစား စိတ္ဓါတ္ ၊ ေဒါင္းစာေပ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ႏို၀င္ဘာလ
* * * * * * * *

20.8.12

ဦးေက်ာ္ျငိမ္း ႏွင့္ ဦးႏုတို႔၏ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက ေပးစာ ႏွင့္ ျပန္စာ ၂ ေစာင္။

ဦးေက်ာ္ျငိမ္း ႏွင့္ ဦးႏုတို႔၏ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက ေပးစာ ႏွင့္ ျပန္စာ ၂ ေစာင္ကို ဆရာစိန္၀င္းစိန္ ဘာသာျပန္ဆိုသည့္ ဦးႏု (U Nu of Burma By Richard Butwell) စာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ ၂၉၅ - ၃၃၄ မွ ကူးတင္ ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စာအုပ္ကို ေလာကသစ္စာေပမွ ၂၀၁၂ မတ္လက ပထမအၾကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ စာအုပ္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ (က) အေနျဖင့္ ၃-၇-၁၉၅၆ ေန႔စြဲျဖင့္ ဦးေက်ာ္ျငိမ္းမွ ဦးႏုထံ ေပးစာ ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ) အျဖစ္ ၆-၇-၁၉၅၆ ေန႔စြဲျဖင့္ ဦးႏုမွ ဦးေက်ာ္ျငိမ္းသို႔ ျပန္စာ ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ (ဂ) အျဖစ္ ဦးႏုမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းသို႔ ေပးစာ ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ (ဃ) အျဖစ္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းမွ ဦးႏုသို႔ ျပန္စာ၊ စသည္ျဖင့္ စာ ၄ ေစာင္ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

စာမ်ားသည္ စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းသည္။  ေပးစာမ်ားမွ ထိုေခတ္ ထိုကာလက ႏိုင္ငံေတာ္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိတ္တြင္း ခံစားခ်က္မ်ား၊ သူတို႔၏ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနမ်ားကို ဖတ္ရႈႏိုင္သည္ဟု ထင္ပါသည္။ ထိုစာမ်ားအနက္မွ ေနာက္ဆက္တြဲ (က ႏွင့္ ခ) ကို ရပ္ေ၀း မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ယခုေနရာတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ ဆရာစိန္၀င္းစိန္ ၊ ေလာကသစ္စာေပႏွင့္ အျခား စာအုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ ေပးစာ ၂ ေစာင္ႏွင့္ တြဲဖက္ဖတ္ရႈသင့္သည့္ စာအုပ္မ်ား ႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားလည္း မ်ားစြာ ရွိပါလိမ့္မည္။ လတ္တေလာ ညြန္းရ အဆင္ေျပသည့္ သိန္းေဖျမင့္ ၏ ေက်ာ္ျငိမ္း စာအုပ္လင့္ ႏွင့္ ဘိုဘိုေက်ာ္ျငိမ္း ၏ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းနဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ေဆာင္းပါးလင့္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
 
သိန္းေဖျမင့္ ၏ ေက်ာ္ျငိမ္း   http://www.myanmarebooks.net/archives/2660

http://www.myanmarebooks.net/wp-content/uploads/2010/07/%E1%80%B1%E1%80%80%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%84%E1%80%AD%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%96%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7.pdf

ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းနဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု ၊ ဘိုဘိုေက်ာ္ၿငိမ္း

http://bokyawnyein.blogspot.sg/2007/11/blog-post_2600.html


၃-၇-၁၉၅၆ ေန႔စြဲျဖင့္ ဦးေက်ာ္ျငိမ္းမွ ဦးႏုထံ ေပးစာ၆-၇-၁၉၅၆ ေန႔စြဲျဖင့္ ဦးႏုမွ ဦးေက်ာ္ျငိမ္းသို႔ ျပန္စာ

* * * * * * *