23.7.12

ဦးႏု ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းတို႔၏ ၁၉၅၈ ခု စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္စြဲျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေပးစာ ၂ ေစာင္..။

(ဆရာစိန္၀င္းစိန္ ဘာသာျပန္ဆိုသည့္ ဦးႏု (U Nu of Burma By Richard Butwell) စာအုပ္ကို ေလာကသစ္စာေပမွ ၂၀၁၂ မတ္လအတြင္း ပထမအၾကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ စာအုပ္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲ (က) အေနျဖင့္ ၃-၇-၁၉၅၆ ေန႔စြဲျဖင့္ ဦးေက်ာ္ျငိမ္းမွ ဦးႏုထံ ေပးစာ ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ) အျဖစ္ ၆-၇-၁၉၅၆ ေန႔စြဲျဖင့္ ဦးႏုမွ ဦးေက်ာ္ျငိမ္းသို႔ ျပန္စာ ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ (ဂ) အျဖစ္ ဦးႏုမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းသို႔ ေပးစာ ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ (ဃ) အျဖစ္ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းမွ ဦးႏုသို႔ ျပန္စာ၊ စသည္ျဖင့္ စာ ၄ ေစာင္ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ စာမ်ားသည္ စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းသည္။ ထိုစာမ်ားအနက္မွ ေနာက္ဆက္တြဲ (ဂ ႏွင့္ ဃ)ကို အလြယ္တကူ ဖတ္ရႈရန္ အခက္အခဲျဖစ္ႏိုင္သည့္ ရပ္ေ၀းမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ယခုေနရာတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ ဆရာစိန္၀င္းစိန္ ၊ ေလာကသစ္စာေပႏွင့္ အျခား စာအုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)


* * * * * * *

No comments:

Post a Comment