17.7.12

ေမာင္ေမာင္လွျမင့္ ၊ျဗိတိသွ်ကို ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ ဗႏၶက..။

(ရနံ႔သစ္ လက္ေရြးစင္ ေဆာင္းပါးမ်ား အမွတ္ ၂ စာအုပ္ကို ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းက ေနရီရီစာေပမွ ပထမအၾကိမ္ အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ရနံ႔သစ္မဂၢဇင္း  အမွတ္ ၁၃ ဇန္န၀ါရီမွ အမွတ္ ၂၄ ဒီဇင္ဘာအတြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ စုစည္းမႈ ဟု စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဖတ္ရႈရမည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား အေသအခ်ာျဖစ္သည္။ 
ရနံ႔သစ္ လက္ေရြးစင္ ေဆာင္းပါးမ်ား အမွတ္ ၂ စာအုပ္ကို အလြယ္တကူ မဖတ္ရႈႏိုင္မည့္ ေနရာေဒသမ်ားမွ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္  စာမ်က္ႏွာ ၆၀ - ၆၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဆရာ ေမာင္ေမာင္လွျမင့္ ျဗိတိသွ်ကို ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ ဗႏၶကဆာင္းပါးအား ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳပါရန္ ဆရာေမာင္ေမာင္လွျမင့္၊ စာအုပ္တိုက္ႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)
* * * * * * *

No comments:

Post a Comment