9.7.12

တင္ႏိုင္တိုး ၊ ျမန္မာ မ်က္စိကု ဆရာၾကီး ဦးလြန္းေဖ..။

(ရနံ႔သစ္ လက္ေရြးစင္ ေဆာင္းပါးမ်ား အမွတ္ ၂ စာအုပ္ကို ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းက ေနရီရီစာေပမွ ပထမအၾကိမ္ အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ရနံ႔သစ္မဂၢဇင္း  အမွတ္ ၁၃ ဇန္န၀ါရီမွ အမွတ္ ၂၄ ဒီဇင္ဘာအတြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ စုစည္းမႈ ဟု စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဖတ္ရႈရမည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား အေသအခ်ာျဖစ္သည္။
ရနံ႔သစ္ လက္ေရြးစင္ ေဆာင္းပါးမ်ား အမွတ္ ၂ စာအုပ္ကို အလြယ္တကူ မဖတ္ရႈႏိုင္မည့္ ေနရာေဒသမ်ားမွ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္  စာမ်က္ႏွာ ၂၄ - ၂၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဆရာတင္ႏိုင္တိုးျမန္မာ မ်က္စိကု ဆရာၾကီး ဦးလြန္းေဖ ေဆာင္းပါးအား ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ခြင့္ျပဳပါရန္ ဆရာတင္ႏိုင္တိုး၊ စာအုပ္တိုက္ႏွင့္ အျခား သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ Weekly Eleven News တြင္ အပတ္စဥ္ ေဖာ္ျပေနသည့္ ဆရာတင္ႏိုင္တိုး၏ မွတ္စုမွတ္တမ္း သမိုင္းေဆာင္းပါးမ်ားမွာလည္း စိတ္၀င္စား ေလ့လာဖတ္ရႈစရာမ်ား ျဖစ္သည္။)
* * * * * * *

No comments:

Post a Comment