9.6.12

ဘံုေပါက္သာေက်ာ္ ၊ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ႏွင့္အတူ စစ္ေတြျမိဳ႕သို႔ ခ်ီတက္ျခင္း ...။

(ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဘံုေပါက္သာေက်ာ္ ၏ ၁၉၃၆ - ၁၉၄၇ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ ဘ၀ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ကို ဖတ္ရႈဖို႔ရန္ အလြယ္တကူ မျဖစ္ႏိုင္မည့္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ဘံုေပါက္သာေက်ာ္၏ ေတာ္လွန္ေရး ခရီးဝယ္ ၁ (စာမ်က္ႏွာ ၈၀ မွ ၉၆ အထိ) မွ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ႏွင့္အတူ စစ္ေတြျမိဳ႕သို႔ ခ်ီတက္ျခင္း အခန္း ၁ ခန္းအား ကူးတင္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ အထက္ပါ စာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ ၆၈ မွ ၇၉ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လူမ်ိဳးေရး အဓိကရုဏ္းကို အသက္ေပး ကာကြယ္ျခင္း အခန္းကို မေဖာ္ျပေတာ့ဘဲ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္က အဂၤလိပ္ အေျပး ဂ်ပန္အ၀င္တြင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားစြာ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ မွတ္တမ္းအေနျဖင့္ ေလ့လာလိုသူမ်ား ေလ့လာႏိုင္ရန္သာ ညႊန္းလိုပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ကူးတင္ ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ စာအုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာသူ အားလံုးအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)

ပထမ အၾကိမ္ ၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၅ ၊ မ်က္ႏွာဖံုးပန္းခ်ီ - ညႊန္႔ေ၀
*********

No comments:

Post a Comment