20.5.12

ေျမပံုညီလာခံႏွင့္ ဦးေအာင္ဆန္း ေဒါပြျပီး ထျပန္သြားျခင္း ၊ ဘံုေပါက္သာေက်ာ္..။

 ပထမ အၾကိမ္ ၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၅ ၊ မ်က္ႏွာဖံုးပန္းခ်ီ - ညႊန္႔ေ၀

  ပထမ အၾကိမ္ ၊ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၊ မ်က္ႏွာဖံုးပန္းခ်ီ - ညႊန္႔ေ၀

(၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ခန္႔က ျမန္မာႏိုင္ငံေရးေလာကမွ ပါတီမ်ားအၾကား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအၾကား၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား ကြဲျပားခဲ့သည့္ ထင္ရွားေသာ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆ ျခားနားမႈၾကီးမ်ား အထဲမွ အေရးၾကီးသည့္ ကြဲျပားမႈျဖစ္ခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္ထံမွ လြတ္လပ္ေရး အစစ္ကို လက္နက္ျဖင့္ ေတာ္လွန္ယူမွ ရမည္..၊ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ရယူႏိုင္မည္... ထိုအယူအဆ ၂ ခု၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ကို ယခုထိ ခံစားေနၾကရသည္ဟု ထင္ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးစီးသည့္ ဖဆပလ အဖြဲ႔ၾကီးက အဂၤလိပ္အစိုးရ၏ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ရာထူးရယူသြားခဲ့ျခင္းသည္ မွန္သည္..၊ မွားသည္... အယူအဆမ်ားသည္လည္း ထိုကာလက ထင္ရွားေသာ အယူအဆ ျခားနားမႈမ်ား ျဖစ္မည္ဟု ထင္သည္။

သမိုင္းက တေက်ာ့ျပန္ ခပ္ဆင္ဆင္ လည္သည္ဟု ထင္သည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစစ္ကို ျပည္သူမ်ား အံုၾကြျခင္းျဖင့္ ရယူႏိုင္မည္...၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ကာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀င္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ရယူႏိုင္မည္...။ မည္သူ မွားမည္ ... မည္သူမွန္မည္ ... အခ်ိန္ကာလသမိုင္းမွတ္တမ္းက ေရးသားသြားလိမ့္ ထင္သည္။ အက်ိဳးဆက္ကိုလည္း အခ်ိန္ကာလ တေလွ်ာက္ခံစားသြားၾကရပါလိမ့္မည္... ဟုထင္သည္။

ရခိုင္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဘံုေပါက္သာေက်ာ္ ၏ ၁၉၃၆ - ၁၉၄၇ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ ဘ၀ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ဤစာအုပ္ ၂ အုပ္ကို ဖတ္ရႈဖို႔ရန္ အလြယ္တကူ မျဖစ္ႏိုင္မည့္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ဘံုေပါက္သာေက်ာ္၏ ေတာ္လွန္ေရး ခရီးဝယ္ ၁ မွ အမွာစာ ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး ခရီးဝယ္ ၂ မွ ေျမပံုညီလာခံႏွင့္ ဦးေအာင္ဆန္း ေဒါပြျပီး ထျပန္သြားျခင္း အခန္း ၂ ခန္းအား ကူးတင္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ကူးတင္ ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ စာအုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာသူ အားလံုးအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)
* * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment