25.4.12

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွ ေဒါက္တာဘေမာ္ထံ ေပးစာ...။


(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွ ေဒါက္တာဘေမာ္ထံ ေပးစာ အမည္သည္ Mingalarpar.org မွ ေပးထားေသာ အမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ မူရင္း စာအုပ္ထဲတြင္ ဤအမည္ မပါရွိပါ။ ၁၉၄၅ မတ္လ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကာလ အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွ ေဒါက္တာဘေမာ္ထံ ေပးခဲ့သည့္ စာအေပၚ ေဒါက္တာဘေမာ္၏ သံုးသပ္ထင္ျမင္မႈမ်ားကို တင္ျပလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိပတိ ေဒါက္တာဘေမာ္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းမႈ မွတ္တမ္း စာအုပ္ကို အလြယ္တကူ မဖတ္ရႈႏုိင္မည့္ သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ကူးတင္ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ စာအုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူအားလံုးကို ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၇၇ - ၅၈၄ အထိကို ကူးတင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

 တေကာင္းစာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ


* * * * * * * *

No comments:

Post a Comment