22.4.12

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေတြ႔ဆံုျခင္း ၊ ကိုကိုေမာင္ၾကီး..။


(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေတြ႔ဆံုျခင္း အမည္သည္ Mingalarpar.org မွ ေပးထားေသာ အမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ မူရင္း စာအုပ္ထဲတြင္ ဤအမည္ မပါရွိပါ။ ကြက္ျပီး တင္ျပလိုသည့္ စာမ်က္ႏွာအပိုင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာေအာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေတြ႔ဆံုျခင္း ဟူသည့္ အမည္ကို ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ သည့္အတြက္ ခြင့္ျပဳပါရန္ မူလစာေရးသူအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ (ဦးခ်စ္လႈိင္) ကိုကိုေမာင္ၾကီး ေရးသားသည့္ ကၽြန္ေတာ္သိေသာ တစ္ရံေရာ အခါမ်ား စာအုပ္ကို အလြယ္တကူ မဖတ္ရႈႏုိင္မည့္ သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အထက္ပါ အခန္း တစ္ခန္းအား ကူတင္ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ထုတ္ ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၅၇ - ၇၆၃ အထိကို ကူးတင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

 စာအုပ္မ်က္ႏွာဖံုး
စာအုပ္ေနာက္ေက်ာဖံုး* * * * * * * *

No comments:

Post a Comment