24.3.12

ျမတ္စိုး ၊ တကၠသုိလ္မ်ား၏ ဗဟိုရတနာသိုက္ၾကီး..။

(ဆရာျမတ္စိုး ေရးသားသည့္ တကၠသုိလ္မ်ား၏ ဗဟိုရတနာသိုက္ၾကီး ေဆာင္းပါးကို ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ စိန္ရတု အထိမ္းအမွတ္ စာေစာင္ အပို္င္း ၁ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၃ - ၁၉၂ မွ ကူးတင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ စာေစာင္ကို ဖတ္ရႈဖို႔ရန္ မလြယ္ကူသည့္သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)အျခားလင့္

http://www.myanmar.mmtimes.com/2012/timeout/554/tmout05.html

* * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment