18.3.12

ကိုသန္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္) ၊ ဝင္းမင္းသန္း ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဂ်ာနယ္...။

 ဝင္းမင္းသန္း (ဓါတ္ပံု - internet )

(ကိုသန္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္) ေရးသားသည့္ ေဟာလိဝုဒ္ သရုပ္ေဆာင္ ဝင္းမင္းသန္း ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဂ်ာနယ္ ေဆာင္းပါးကို  ကိုသန္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္) ၊ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ၊ ပင္၀ါးရံုစာေပ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၂၀၀၉ ႏို၀င္ဘာလ စာမ်က္ႏွာ ၃၄၉ - ၃၅၄ မွ ကူးတင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။)

 ဗိုလ္လက်ာ္ (သခင္လွေဖ)၊ ဗိုလ္စၾကၤာ (သခင္ေအာင္သန္း) ႏွင့္ ဗိုလ္ေတဇ (သခင္ေအာင္ဆန္း) ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဂ်ပန္ျပည္ (ဓါတ္ပံု - Internet)

(ကိုသန္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္) ေရးသားသည့္ ငရဲမင္း သတင္းစာႏွင့္ စာေရးသူ ေဆာင္းပါးကို ကိုသန္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္) ၊ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႔အၾကံဳမ်ား - ၂ပင္၀ါးရံုစာေပ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၂၀၁၁ ဇြန္လ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၀ - ၂၂၁  မွ ကူးတင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။)


အျခားလင့္မ်ား

၁။ http://www.youtube.com/watch?v=xTmOlULES6E&feature=player_embedded

၂။ http://www.shweamyutay.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3893%3A2012-03-09-04-37-11&catid=90%3A2008-06-08-19-55-01&Itemid=682#.T18DVbzr63k.facebook

၃။ http://my.wikipedia.org/wiki/%E1%80%9D%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%B8

* * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment