25.2.12

နန္းညြန္႔ေဆြ ၊ ျဖိဳးျဖိဳးေရႊရင္...။


 နန္းညႊန္႔ေဆြ ၊ စာေပရိပ္ျမံဳ ၊ ၁၉၆၆ ခု ဇန္န၀ါရီလ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ စႏၵာ၀င္းစာေပ
( ပန္ၾကားလႊာ - ဆရာၾကီး နန္းညြန္႔ေဆြ ေရးသားခဲ့သည့္ ျဖိဳးျဖိဳးေရႊရင္ ေဆာင္းပါးကို စာေပရိပ္ျမံဳ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၆ - ၂၄၆ မွ ကူးတင္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ဤေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရႈရန္ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ မိတ္ေဆြမ်ား ဖတ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္စြာျဖင့္ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ ေဆာင္းပါးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)

* * * * * * * *

No comments:

Post a Comment