18.2.12

ေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ) ၊ ျမန္မာစာ ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္..။ဆရာေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ) ေရးသားခဲ့သည့္ ျမန္မာစာ ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေဆာင္းပါးကို ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ စိန္ရတုစာေစာင္ အပိုင္း ၁ ။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ စာမ်က္ႏွာ ၃၁၂ - ၃၂၂ မွ ထုတ္ႏႈတ္ကူးယူ တင္ျပအပ္ပါသည္။ စိန္ရတုစာေစာင္ကို အလြယ္တကူ မဖတ္ရႈႏိုင္မည့္သူမ်ား ဖတ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သျဖင့္ ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ ဆရာေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ) ႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ စိန္ရတုစာေစာင္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

* * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment