7.2.12

ဒဏ္သင့္သည့္ ဥေဒါင္း စာအုပ္မွ အမွာစာ.....။

(ေဒါက္တာထင္ေအာင္၏ ပထမဦးဆံုးေသာ ျမန္မာသမိုင္းဆိုင္ရာ စာအုပ္မွာ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဒဏ္သင့္သည့္ဥေဒါင္း ၊ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး (၁၇၅၂ - ၁၉၄၈) (The Stricken Peacock : Anglo - Burmese Relations, 1752 - 1948) ျဖစ္သည္။ ယင္းစာအုပ္ ထြက္ေပၚလာေသာအခါ အခ်ိဳ႕ေသာ အေနာက္တိုင္း ပညာရွင္မ်ားက ေဒါက္တာထင္ေအာင္အား မ်ိဳးခ်စ္စိ္တ္ ျပင္းျပလြန္းသည့္ သမိုင္းပညာရွင္အျဖစ္ သတ္မွွတ္ၾကပါသည္။ ေဒါက္တာထင္ေအာင္ကမူ ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္ ဆက္ဆံေရးကို ျမန္မာတို႔ဘက္မွ အေထာက္အထား၊ ျမန္မာ့အျမင္ျဖင့္ တင္ျပထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ယင္းစာအုပ္ကို ေဒါက္တာထင္ေအာင္၏ တပည့္တစ္ဦးျဖစ္သူ သမိုင္းသုေတသီ ေအာင္သန္း (မႏၱေလး) က ေညာင္ရမ္းအလြန္ ၊ အဂၤလိပ္ - ျမန္မာဆက္ဆံေရး (၁၇၅၂ - ၁၉၄၈) အမည္ျဖင့္ ျမန္မာျပန္ဆိုပါသည္။ 

အထက္ပါစာပိုဒ္ကို ဆရာ ေမာင္ေဇယ်ာ ၊ ကမၻာသိ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ကမၻာသိ ျမန္မာစာအုပ္မ်ား ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၅ - ၁၆ မွ ကူးယူထားပါသည္။)

* * * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment