25.1.12

ဦးတင္ဦး (က်ဴရွင္) ၊ ဆုပ္ထားေသာလက္ကို ေျဖၾကပါ။

(ဦးတင္ဦး (က်ဴရွင္) ၏ ဆုပ္ထားေသာ လက္ကို ေျဖၾကပါ ေဆာင္းပါးကို ပိေတာက္ပြင့္သစ္ မဂၢဇင္း  အမွတ္ ၄၃ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၁ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၀ - ၁၂၄ မွ ကူးတင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ေနရာတြင္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ ဆရာ ဦးတင္ဦး (က်ဴရွင္) ႏွင့္ ပိေတာက္ပြင့္သစ္ မဂၢဇင္းအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။)* * * * * * * *

No comments:

Post a Comment