23.1.12

ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵမာလာ ၊ ေထာင္မွတ္တမ္း ...။(ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵမာလာ ၏ ေထာင္မွတ္တမ္း ေဆာင္းပါးကို သခင္လြင္ ျပဳစုသည့္ ဦးဥတၱမ လက္ေရြးစင္ (မိန္႔ခြန္း ႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား) စာအုပ္ ၊ လူငယ္ စာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၆၇ ခု ၾသဂုတ္လ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၁၈ - ၃၄၄ မွ ကူးတင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ေနရာတြင္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ စာအုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားကို ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ အခ်ိဳ႕ကို သာလြန္ႏွစ္တစ္ရာ ျပကၡဒိန္ႏွင့္ တိုက္၍ ေအာက္ေျခတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)

(၁၂၈၉ ခုႏွစ္ = ၁၉၂၇ - ၁၉၂၈)


၁၂၈၉ တန္ခူးလဆုတ္ ၆ ရက္ = ၂၂-၄-၁၉၂၇ ခုႏွစ္

* * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment