8.1.12

သခင္လြင္ ၊ ဦးဥတၱမ လက္ေရြးစင္...။သခင္လြင္ ျပဳစုသည္။ ဦးဥတၱမ လက္ေရြးစင္ (မိန္႔ခြန္း ႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား)

လူငယ္ စာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၆၇ ခု ၾသဂုတ္လ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၉ - ၂၂ ။* * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment