1.1.12

ဒဂုန္တာရာ ၊ သမိုင္းသည္ မဆံုး..။


ရာျပည့္အေတြးေဆာင္းပါးမ်ား၊ ၁၉၉၇
ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၃ - ၁၇ မွ ကူးယူထားပါသည္။ေနရာတြင္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ မူရင္းေဆာင္းပါးကို ေရးသားခဲ့သည့္ ဆရာဒဂုန္တာရာ ၊ ေရႊဝတ္ရည္မဂၢဇင္း ၊ ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားကို ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။


* * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment