27.12.11

ေစာလူ ၊ ခ်ဲ႕ခ်ဲ႕ထြင္ထြင္ ရာဇဝင္မူအတိုင္း..။

 ရာျပည့္အေတြးေဆာင္းပါးမ်ား၊ ၁၉၉၇
ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂ - ၄၁ မွ ကူးယူထားပါသည္။

ေနရာတြင္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ မူရင္းေဆာင္းပါးကို ေရးသားခဲ့သည့္ ဆရာေစာလူ ၊ ခ်ယ္ရီမဂၢဇင္း ၊ ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားကို ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။
* * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment