14.12.11

သခင္ေဖေဌး ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ မိုးေပၚမွ က်လာမည္မဟုတ္...။


ပိေတာက္ပြင့္သစ္ မဂၢဇင္း ၊ အမွတ္ ၄၃ ၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၁ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၇၉ - ၈၁ မွ ကူးယူေဖာ္ျပထားပါသည္။
ပိေတာက္ပြင့္သစ္ မဂၢဇင္းကို 
အလြယ္တကူ မဖတ္ရႈႏိုင္မည့္သူမ်ား ဖတ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

***********

No comments:

Post a Comment