9.12.11

ေစာသက္လင္း ၊ ခဲစာလံုးျဖင့္ စာစီျခင္း ၊ ၂ ။

ျမန္မာစာလံုးမ်ား၏ ပံုစံ (Font) မွာလည္း ေခတ္ကာလအလိုက္ ေျပာင္းလဲလာသည္ကို ဥပမာ ၃ ခုျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

ဥပမာ - ၁ ၊ ၂၁-၁၀-၁၉၃၉ ေန႔ထုတ္ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ စာေစာင္မွာ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ စာလံုးပံုစံ (Font)

ဥပမာ - ၂ ၊ ၂-၈-၁၉၇၁ ေန႔ထုတ္ ဟံသာ၀တီ သတင္းစာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ စာလံုး (Font)

 
ဥပမာ ၃ ၊ ဟိန္းလတ္ ၊ သိစိတ္စီေၾကာင္း ျဖစ္တည္မႈသစ္ ပဥၥလက္ သရုပ္မွန္ ႏွင့္ စာေပအႏုပညာေရးရာ စာအုပ္၏ ၁၉၉၄ ဇြန္လပံုႏွိပ္ျခင္းတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ျမန္မာစာလံုး (Font)

အထက္ပါ ၁၉၃၉၊ ၁၉၇၁၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာစာလံုးမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပမာ ၃ ခုတြင္ ဥပမာ ၁ မွ ေနျပည္ေတာ္ပါတ  ီ (စာေၾကာင္း ၇)၊ ဥပမာ ၂ မွ ဇ  ီးကုန္း (စာေၾကာင္း ၃ ၊ ၇) ႏွင့္ ဥပမာ ၃ မွ ဂ်  ိမ္းစ္ဂၽြဳ  ိက္ စကားလံုးမ်ားအေၾကာင္း ေျပာလိုပါသည္။

ယခုအခါ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ စာစီလွ်င္ အထက္ပါစာလံုးမ်ားကို အလြယ္တကူ ရိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ခဲစာလံုးအသံုးျပဳသည့္ ကာလမ်ားကမူ တခါတရံ စာလံုးမ်ားကို အလြယ္တကူ ရွာေဖြမေတြ႔သည့္ အခ်ိန္မ်ား ရွိသည္။ ျမန္မာစာလံုးမ်ားတြင္ အသံုးနည္းသည့္ စာလံုး၊ အသံုးမ်ားသည့္ စာလံုးဟူ၍ရွိသည္။ အသံုးမ်ားသည့္ စာလံုးမ်ားအတြက္ စာခြက္မ်ားရွိသျဖင့္ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ အသံုးနည္းသည့္စာလံုးမ်ား၊ ပါဠိစာလံုးမ်ားမွာမူ အပိုစာခြက္မ်ားတြင္ တကူးတက ရွာရသျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ပါသည္။ စာစီသမားမ်ား၏ လခကို စီျပီးသည့္ စာမ်က္ႏွာအလိုက္ ပုတ္ျပတ္ေပးသည့္အခါ စာစီသမားမ်ားက ျမန္ျမန္ျပီးလုိသျဖင့္ အသံုးနည္းသည့္ စာလံုးမ်ားကို တကူးတက မရွာေတာ့ဘဲ ျပီးစလြယ္လုပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ (ကၽြန္ေတာ္လည္း လုပ္ခဲ့ပါသည္)

(ပါတီ) ကို ကြန္ျပဴတာႏွင့္ စီလွ်င္ (ပ+ ါ + တ +  ီ) ဟု စီရပါမည္။ ခဲစာလံုးႏွင့္စီလွ်င္ (ပ +  ါ + တီ = ပ +  ါ ခဲစာလံုးႏွင့္ တီ စာလံုး) ၃ လံုးကို ေပါင္းစီရပါသည္။ (ဥပမာ - ခို ကိုစီလွ်င္ ခို စာလံုးကိုသာ စီရပါသည္။ ကြန္ျပဴတာကဲ့သို႔ (ခ +  ိ +  ု = ခို) စီလို႔ မရပါ။ ထိုကဲ့သို႔ စာလံုးမ်ား မရွိပါ။

(တီ) စာလံုးကို အလြယ္မရေတာ့လွ်င္ စာစီသမားက (ပါ + တ +  ီ = ပါတ  ီ ) ဟု စီလိုက္ပါသည္။ ထို႔အတူ ခဲစာလံုး (ဇီ + း + ကု + န္ + း) ဟု စီရမည့္အစား (ဇ +  ီ + း + ကု + န္ + း = ဇ  ီးကုန္း) ၊ ခဲစာလံုး (ဂ်ိ + မ္ + း + ဂၽြိ + ဳ + က္) ဟု စီရမည့္ အစား (ဂ် +  ိ + မ္ + း + ဂၽြ +  ိ + ဳ + က္ = ဂ်  ိမ္းစ္ဂၽြဳ  ိက္) ဟု အလြယ္တကူ ရရာ စာလံုးသံုး၍ စာစီၾကပါသည္။

ျမန္မာခဲစာလံုးမ်ား (ဓါတ္ပံု - ေစာသက္လင္း)

၂။ ခဲစာလံုး စီရာတြင္ အသံုးျပဳရသည့္ စတစ္ (Compositing Stick)

  
စာခြက္ (Sort case) ၊ စာစီစတစ္ (Compositing stick) ၊ ခဲစာလံုးမ်ား (Metal sort) ႏွင့္ စီထားသည့္ စာ ၄ ေၾကာင္း

(Stick ထဲတြင္ စီထားသည့္စာ  -  The quick brown fox jumps over the lazy dog and feels as if he were in the seventh heaven of typography together with Hermann Zapf, the most famous artist of the)

Compositing Stick - ျမန္မာခဲစာလံုးစာစီေလာကမွာလည္း စတစ္ ဟုသာ ေခၚၾကပါသည္။ ဒန္စတစ္၊ ေၾကးစတစ္ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ (ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒန္စတစ္ကို အေလးခ်ိ္န္ေပါ့သျဖင့္ ပိုႏွစ္သက္ပါသည္။) စာစီေနသည့္ တခ်ိန္လံုး ဘယ္လက္ႏွင့္ ကိုင္ေျမွာက္ထားရသျဖင့္ ေပါ့သည့္ စတစ္ကို ပိုၾကိဳက္ၾကပါသည္။ ၀ါက် အတို အရွည္ေပၚမူတည္ စတစ္အက်ယ္ကို အတိုးအေလ်ာ့ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ သတင္းစာ ေကာ္လံရွိ စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္း၏ အက်ယ္ႏွင့္ ဝတၳဳစာအုပ္ရွိ စာေၾကာင္း၏ အက်ယ္ မတူညီႏိုင္ပါ။ စာစီသမားမ်ားက စတစ္ အက်ယ္ ဘယ္ေလာက္ထားရမည္ကုိ နားလည္ထားရပါသည္။

စတစ္၏ အေရးၾကီးသည့္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ အတြင္းမ်က္ႏွာျပင္သည္ က်င္တြယ္က်ရမည္။ သို႔မွသာ စာေၾကာင္းမ်ား အက်ယ္ညီေနမည္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါပံုတြင္ စတစ္အတြင္း စာေၾကာင္း ၄ ေၾကာင္း စီထားပါသည္။ ၄ ေၾကာင္းစလံုး၏ အက်ယ္သည္ ညီေနရမည္ျဖစ္သည္။ အက်ယ္မညီဘဲ ျဖစ္ေနပါက ပံုႏွိပ္စက္ေပၚ တင္ရိုက္သည့္အခါ တိုေနသည့္ စာေၾကာင္းမွ ခဲစာလံုးမ်ား ထြက္လာျပီး စာေဖာင္တစ္ခုလံုး ျပိဳက်သြားတတ္သည္။ ပံုႏွိပ္စက္သမားႏွင့္ စာစီသမားတို႔ အေၾကာက္ဆံုးမွာ စက္ေပၚတင္ထားသည့္ စာေဖာင္ျပိဳက်ျခင္းျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေၾကာင္းမ်ား ညီေနျခင္းသည္ စာစီရာတြင္ အေရးၾကီးသည့္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

Adjustable metal Compositing Stick

Fixed Wooden Compositing Stick၃။ စာခြက္မ်ား ၊ စာခြက္ဇယားႏွင့္ စာခံု (Sort case)စာခြက္မ်ား။ ။ သစ္သားျဖင့္ အကန္႔ေလးမ်ား ျပဳလုပ္ထားျပီး၊ ထိုအကန္႔အတြင္း သက္ဆိုင္ရာ မ်ိဳးတူ စာလံုးမ်ား ထည့္ထားရန္ ျဖစ္သည္။ အသံုးမ်ားသည့္ စာလံုးမ်ားကို စာခြက္ၾကီးမ်ား၊  အသံုးနည္း စာလံုးမ်ားကို စာခြက္ငယ္မ်ားမွာ ထည့္သည္။ 

အဂၤလိပ္ စာခြက္ဇယား

ျမန္မာစာခြက္ဇယား

စာခြက္ဇယား ။ ။ စာခံုရွိ စာခြက္မ်ားအတြင္း စာလံုးမ်ား ထည့္ထားရမည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။ စာစီသမားသည္ စာခြက္ဇယားကုိ အလြတ္ရေနရပါမည္။ သို႔မွသာ စာစီရာတြင္ ျမန္ဆန္မည္။ (ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္စာခြက္ဇယားမွာ တေနရာႏွင့္ တေနရာ အနည္းငယ္ ကြဲျပားေနပါသည္။)

စာစီခံု (Sort Case)

အဂၤလိပ္ စာလံုးမ်ားအတြက္ စာစီခံု (ျမန္မာ စာစီခံုမွာလည္း ဤခံုကဲ့သို႔ သေဘာတရား အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစာခြက္ခံုက စာခြက္ပိုမ်ားျပီး ခံုအရြယ္လည္း ပိုၾကီးပါသည္။)

စာခံုကို အေပၚပိုင္း (Upper case)၊ ေအာက္ပိုင္း (Lower case) ႏွင့္ ေအာက္အဆင့္မ်ား (Tray cases) ဟူ၍ ၃ ပိုင္း ခြဲႏိုင္သည္။

ျမန္မာစာခြက္ အေပၚပိုင္း ။  ။ ခ်ိ၊ ခို၊ ခ်ီ၊ ခဲ့၊ ခံု၊ ခု၊ ခံ စသည့္စာလံုးမ်ားကို ထားပါသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အသံုးနည္းေသာ စာလံုးမ်ား ျဖစ္သည္။ အသံုးနည္းေသာ စာလံုးမ်ားကို စာစီသူ၏ လက္ႏွင့္ အေ၀းဆံုးမွာ ထားျခင္းျဖင့္ စာစီသည့္အခါ စာလံုးမ်ားကို လွမ္းျပီး ႏိႈက္ယူရသည့္ အခ်ိန္သက္သာပါသည္။ စာလံုးႏိႈက္ယူခ်ိန္သည္ စာလံုးနည္းလွ်င္ မသိသာေသာ္လည္း စာလံုး ေထာင္ခ်ီစီရသည့္အခါတြင္ သိသာပါသည္။

စာစီခြက္ ေအာက္ပိုင္း ။   ။ စာစီသူႏွင့္ အနီးဆံုးျဖစ္သည့္ စာခြက္မ်ားမွာ အသံုးအမ်ားဆံုး စာလံုးမ်ားကို ထားပါသည္။ စာခ်ဲတံုး (spacer) မ်ားကိုလည္း ေအာက္စာခြက္မွာပင္ ထားသည္။

ေအာက္အဆင့္ စာခံုမ်ား ။  ။ အေပၚစာခံု ႏွင့္ ေအာက္စာခံုတို႔တြင္ ထည့္စရာ ေနရာ မက်န္ေတာ့သည့္ စာလံုးမ်ား၊ ေခါင္းစီးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ပိြဳင့္ဆိုဒ္ၾကီး စာလံုးမ်ား၊ အသံုးနည္းသည့္စာလံုးမ်ားႏွင့္ ပါဠိစာမ်ားကို ထားပါသည္။ စာစီသမားမ်ားတြင္ စာလံုး၀ွက္သည့္ အက်င့္ရွိသည္။ ရွားပါးျပီး အသံုးမ်ားသည့္ စာလံုးမ်ားကို တျခားသူမ်ား မျမင္ေအာင္ ၀ွက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၀ွက္ထားသည့္ စာမ်ားကို ေအာင္အဆင့္မ်ားတြင္ ထားတတ္သည္။ သူမ်ား ၀ွက္ထားသည့္ ရွားပါးစာလံုးကို ခိုးယူျပီး သံုးသည္မွာလည္း စာစီသမားတို႔၏ အက်င့္ပင္ျဖစ္သည္။

ခဲစာလံုးမ်ားသည္ အသံုးျပဳသည့္ ကာလအေပၚမူတည္၍ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ပဲ့ျခင္း၊ အထူနိမ့္ေနျခင္း စသည့္ အျပစ္အနာအဆာမ်ား ေပၚလာတတ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ စာခံုမ်ားရွိ ခဲစာလံုးမ်ား အသစ္လဲလွယ္ျခင္းကို စာလဲသည္ဟု ေခၚၾကသည္။ စာလံုးမ်ားကို အသစ္လဲလွ်င္ စာေဟာင္းမ်ားကို စံုလိုက္လဲမွ အဆင္ေျပပါသည္။ အေဟာင္းကို အကုန္စြန္႔၊ အသစ္ကို အကုန္သံုး၊ အေဟာင္းအသစ္ ေရာမသံုးၾကပါ။ စာခံုအတြင္း စာလံုးအသစ္ အေဟာင္းမ်ား ေရာေနျပီး၊ ထိုေရာရာျဖင့္ ပံုႏွိပ္လွ်င္ စာသားမ်ားသည္ လွပမေနပဲ မည္းသည့္စာလံုးကမည္း၊ ေကာင္းသည့္စာလံုးက ေကာင္းျဖင့္ လြန္စြာ အရုပ္ဆိုးသည့္ ပံုႏွိပ္စာမ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္။

(ဖဆပလေခတ္က ပံုႏွိပ္တိုက္အခ်ိဳ႕ကို လူအင္အားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ကာ စာခံုမ်ားကို ေမွာက္ပစ္ျခင္း၊ ပံုႏွိပ္စက္ေမာင္းတံမ်ားကို ရိုက္ခ်ိဳးၾကျခင္းသည္ ထင္ရွားသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ စာခံုမ်ားကို ေမွာက္ပစ္လွ်င္ ခဲစာလံုးမ်ား ျပန္႔က်ဲေရာေထြးသြားျပီး၊ စာခြက္အတြင္း ျပန္လည္သန္႔စင္ ထည့္သြင္းရသည္မွာ ခက္ခဲေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။ စာခံုတခံု ေမွာက္လွ်င္ပင္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ ျပန္လည္ သန္႔စင္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ာနယ္တိုက္၊ သတင္းစာတိုက္တို႔၏ စာခံုမ်ားကိုသာ ျပန္လည္ သန္႔စင္ရလွ်င္ လခ်ီ ၾကာျမင့္ႏိုင္သည္။)

၁၉၃၀ ခုႏွစ္က လန္ဒန္ျမိဳ႕ရွိ ပံုႏွိပ္တိုက္တစ္ခုမွ စာစီဆရာမ်ားႏွင့္ စာခံုမ်ား။ေအာက္အဆင့္ စာဗန္းမ်ား

အသံုးနည္းသည့္ စာလံုးမ်ားကို ထည့္ထားသည့္ ေအာက္ဆင့္စာဗန္းတစ္ခု၄။ စာစီျခင္း (Hand Compositing) ႏွင့္ စာပစ္ျခင္း။


Demonstrating the use of a composing stick in front of upper and lower type cases at the International Printing Museum in Carson, CA. (ကေလးငယ္ကို စာစီနည္း ျပသေနသည့္ ျပတိုက္၀န္ထမ္းတစ္ဦး)


စတစ္၏ ညာဘက္မွ စာ စစီထားပံု

ခဲစာလံုး စာစီျခင္း ။     ။ ပံုတြင္ ျမင္ရသည့္အတိုင္း စာစီဆရာသည္ ဘယ္ဘက္လက္ျဖင့္ စာစီစတစ္ကို ကိုင္ထားျပီး လိုအပ္သည့္ စာလံုးမ်ားကို ညာလက္ျဖင့္ စာခြက္မ်ားထဲမွ ႏိႈက္ယူကာ စာေၾကာင္းအလိုက္ စီရပါသည္။ စတစ္၏ ညာဘက္မွ တစ္လံုးခ်င္း စစီရသည္။ သို႔မွသာ ဘယ္ဘက္မွစသည့္ ပံုႏွိပ္စာျဖစ္မည္။ စာစီသမားသည္ စာခြက္မ်ားကို အလြတ္ရေနရမည္။ စာစီလုပ္သက္ရင့္လာလွ်င္ ၀ါက်တစ္ေၾကာင္း ဖတ္ျပီးသည္ႏွင့္ ညာဘက္လက္က သက္ဆိုင္ရာ စာခြက္မ်ားကို ဆက္တိုက္လွမ္းျပီးသားျဖစ္သည္။ ကြန္ျပဴတာျဖင့္ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာစာမ်ားကို ရိုက္ရာ၌ လက္ေခ်ာင္းမ်ားက ကီးဘုတ္မွာ အလုိလို ေျပးေနသလိုျဖစ္သည္။ ကိုယ္လိုခ်င္သည့္ စာလံုး ဘယ္ေနရာမွာရွိသည္ ဆိုတာကို လူက စဥ္းစားေနဖို႔မလို၊ လက္က အလိုလို သိျပီးျဖစ္သည္။

မင္းသခၤ၏ ပုဏ္ဏားဘကြန္း ဝတၳဳထဲမွာ ထမင္းမငတ္သည့္ ဂါထာအျဖစ္ ရြတ္ဆိုသည့္ ခ်ိ၊ ခို၊ ခ်ီ၊ ခဲ့၊ ခံု၊ ခု၊ ခံ မွာ စာစီဇယားကို က်က္မွတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ (ကၽြန္ေတာ့္ကို စာစီသင္ေပးသည့္ဆရာကေတာ့ ဇယားကို မွတ္မိေစရန္ စာခြက္မ်ားကို သန္႔ရွင္းေရး လုပ္ခိုင္းပါသည္။ ဥပမာ - ခ်ိ ခြက္အတြင္း ေရာက္ေနသည့္ အျခားစာလံုးမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးျခင္းျဖစ္သည္။)

စတစ္အတြင္း အမ်ားဆံုး စာေၾကာင္း ၅ ေၾကာင္းသာ စီႏိုင္ပါသည္။ စတစ္အတြင္း စာေၾကာင္းမ်ား ျပည့္သြားလွ်င္ သံေပတံျဖင့္ မျပီး စာဗန္းေပၚသို႔ ခ်ထားရသည္။ သို႔ျဖင့္ ၅ ေၾကာင္းစီလိုက္၊ စာဗန္းေပၚခ်လိုက္ျဖင့္ စာတစ္မ်က္ႏွာ ျပည့္ေအာင္ စီရသည္။ စာတစ္မ်က္ႏွာရလွ်င္ မျပိဳေအာင္ ထားရျပီး ေနာက္တစ္မ်က္ႏွာ ထပ္စီရသည္။

ရရွိလာသည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို စာျပင္ဆရာမ်ားက စာမ်က္ႏွာ အလိုက္ ဒမ္ဘီခ်ရသည္။ စာမ်က္ႏွာအစီအစဥ္အလိုက္ ပံုႏွိပ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ အေတြ႔အၾကံဳလိုသည့္ ပညာျဖစ္သည္။ ခဲစာလံုး ပံုႏွိပ္ေခတ္သာမက ယခုေခတ္ ေအာ့ဖ္ဆက္မ်ားမွာပင္ စက္တင္ပံုႏွိပ္ရန္ ဒမ္ဘီခ်ရသည္။ ဒမ္ဘီခ်မွားလွ်င္ ရိုက္လိုက္သည့္ စာရြက္မ်ား အစီအစဥ္တိုင္း မျဖစ္ေတာ့ဘဲ ထြက္လာသည့္ စာအုပ္မွာ လြန္စြာ အရုပ္ဆိုးပါသည္။

ဒမ္ဘီခ်ျပီးလွ်င္ ဆိုင္ရာ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို သံေဘာင္ (Chase) အတြင္း ေနရာခ်ျပီး စာေဖာင္ဖြဲ႔ရသည္။ စာေဖာင္ဖြဲ႔ျခင္းမွာ တစ္လံုးခ်င္းစီ စီထားသည့္ စာလံုးမ်ားကို မျပိဳမက်ဘဲ ပံုႏွိပ္စက္ေပၚ လိုသလို အေနအထားျဖင့္ တင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ စာေဖာင္ဖြဲ႔သည့္ စားပြဲသည္ မ်က္ႏွာျပင္ ညီညာေနရမည္။ စာေဖာင္ဖြဲ႔သူသည္လည္း အေတြ႔အၾကံဳရွိဖို႔လိုသည္။ စာေဖာင္ကို မတင္းလြန္း မေလ်ာ့လြန္း ၾကပ္ႏိုင္ဖို႔လိုသည္။ သို႔မွသာ စက္ေပၚမွ စာေဖာင္သည္ ျမဲမည္။ စာေဖာင္ဖြဲ႔ျပီးလွ်င္ေတာ့ စာစီျခင္းလုပ္ငန္း ျပီးျပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။ စက္ေပၚတင္ျပီး ပံုႏွိပ္ရန္သာ လိုသည္။

စာပစ္ျခင္း ။  ။ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္း ျပီးစီးသြားလွ်င္ စာေဖာင္ကို စက္ေပၚမွ စားပြဲေပၚ ျပန္ခ်ရသည္။ မွင္မ်ားညစ္ေပေနသည့္ ခဲစာလံုးမ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို ေရနံဆီျဖင့္ ေဆးျပီး ျဖဴေဖြးေနေအာင္ သန္႔စင္ရသည္။ ထို႔ေနာက္ စာဗန္းမ်ားေပၚ ျပန္တင္ရသည္။ ထိုစာဗန္းထဲမွ ခဲစာလံုးမ်ားကို ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ စာခံုရွိ စာခြက္မ်ား အတြင္းသို႔ စာစီသမားက ျပန္ထည့္ေပးရသည္။ ထို႔သို႔ စာခြက္အတြင္း စာလံုးျပန္ထည့္ျခင္းကို စာပစ္သည္ ဟု ေခၚသည္။ စာစီသမားမ်ား အပ်င္းဆံုး အလုပ္လည္းျဖစ္သည္။

စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ကြန္ျပဴတာျဖင့္ စာစီမည္ဆိုလွ်င္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ျပန္ဖ်က္စရာ မလုိဘဲ သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ပါသည္။ လိုသည့္ အခ်ိန္တြင္ ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ႏိုင္သည္။ ခဲစာလံုးစာစီသည့္ ေခတ္ကမူ ထိုကဲ့သို႔ ေကာင္းမြန္သည့္ အခြင့္အေရးကို မရႏိုင္ပါ။ ခဲစာလံုး စာမ်က္ႏွာမ်ားကိုလည္း သိမ္းမထားႏိုင္ပါ။ ပံုႏွိပ္ျပီးသည္ႏွင့္ စီထားသည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ဖ်က္ပစ္ရျပီး စာလံုးမ်ားကို စာခြက္မ်ားထဲ ျပန္ထည့္ရသည္။ စာပစ္ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္ေခတ္က စာအုပ္မ်ားကို စက္တင္ပံုႏွိပ္ျပီး ျဖန္႔ခ်ိသည့္အခါ၊ ခ်က္ခ်င္းေရာင္းကုန္သြားသည့္ စာအုပ္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ထပ္ထုတ္လိုလ်င္ စာစီျခင္းကို အစမွ ျပန္လုပ္ရသည္။ အခ်ိန္ၾကသည္။ ပထမအၾကိမ္ ထုတ္ႏွင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ ထုတ္ စာမ်က္ႏွာမ်ားလည္း အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္။ စာအုပ္မူပိုင္ရွင္က သူ႕စာအုပ္ကို ထပ္ထုတ္မထုတ္ သိႏိုင္သည္။ ယခုေခတ္တြင္မူ ယခင္စာမ်က္ႏွာကိုပင္ ကြန္ျပဴတာမွာ သိမ္းဆည္းထားသျဖင့္ စာအုပ္ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ထပ္ထုတ္ေသာ္လည္း အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္မူပိုင္ရွင္က သူ႔စာအုပ္ကို ထပ္ထုတ္ထားမွန္း သိႏိုင္ဖို႔ခက္သည္။

စာပစ္ျခင္းမွာလည္း စိတ္ရွည္ကၽြမ္းက်င္ဖို႔လိုသည္။ စာပစ္ျပီး ျပီးေရာဆိုကာ သက္ဆိုင္ရာခြက္အတြင္း မထည့္ႏိုင္ပါက စာခြက္မသန္႔ ျဖစ္သြားသည္။ ခို စာလံုးကို ခို ခြက္ထဲ မထည့္ပဲ တျခားထဲ ထည့္မိပါက ေနာင္ စာစီသည့္အခါ ခို စာလံုးကို ရွာဖို႔ခက္သြားသည္။

စာစီသမားတစ္ေယာက္ စာပစ္ေနသည္ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သူ၏ လုပ္သက္ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။ စာလံုးကို ညာလက္ျဖင့္ ကိုင္၊ စာခြက္ရွိရာ လက္လွမ္းျပီး ထည့္ေနစရာမလိုဘဲ၊ စာလံုးကို စာခြက္ထဲသို႔ အေ၀းမွ အတိအက် ပစ္ထည့္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ပစ္ထည့္လွ်င္ အလုပ္ ျမန္ျမန္ျပီးသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဗိုလ္တေထာင္ရွိ ျမန္မာ့မီးရထား လက္မွတ္ျပားမ်ားကို ပံုႏွိပ္သည့္ တိုက္သုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေရာက္ဖူးသည္။ ထိုကဲ့သို႔ စာခြက္ထဲ အတိအက် ပစ္ႏိုင္သည့္ စာစီဆရာ ၃ - ၄ ဦးခန္႔ ထိုတိုက္တြင္ရွိသည္။

စတစ္အတြင္း စီထားသည့္ စာေၾကာင္းမ်ားကို စာဗန္းေပၚ ခ်ေနသည့္ ပံုျဖစ္ပါသည္။ (ဗန္းေပၚ အခ်မမတတ္လွ်င္ စာလံုးမ်ား ဖြာျပီး လႊင့္က်သြားႏိုင္သည္။)

 သစ္သားစာဗန္း (wooden galley) ႏွင့္ လဲျပိဳက်ေနသည့္ စီထားသည့္ စာလံုးမ်ား (စာေၾကာင္းမ်ားၾကားတြင္ ဂ်ပ္ျပားေလး ညွပ္ထားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။)


ပံုႏွိပ္စက္ေပၚတင္ရန္ စာေဖာင္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေနသည့္ပံု ျဖစ္ပါသည္။ စာေဖာင္ျပင္မည့္ စားပြဲသည္ မ်က္ႏွာျပင္ ညီေနရမည္။ ခဲစာလံုးမ်က္ႏွာျပင္ကိုလည္း ညီညာေနေစရန္ ပံုထဲတြင္ပါသည့္အတိုင္း သစ္သားတံုးခံျပီး သစ္သားတူျဖင့္ အသာထုျပီး ညွိေပးရသည္။


သစ္သားတူ (wooden mallet)


ပံုႏွိပ္စက္ေပၚတင္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနသည့္ စာေဖာင္တစ္ခု (Chase) (စာေဖာင္ အၾကီးအေသးသည္ ပံုႏွိပ္စက္ႏွင့္ ဆိုင္ပါသည္။ စက္ေသးလွ်င္ စာေဖာင္လည္း ေသးသည္။၅။ အပိုစာခံုမ်ား၊ စာဗန္းႏွင့္ စာေဖာင္  (စာဗန္း - Galley ၊ စာေဖာင္ Chase)

ပံုႏွိပ္တိုက္မ်ား၊ သတင္းစာတိုက္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ားလွ်င္ မ်ားသေလာက္ စာခံုအပိုမ်ား ထားရသည္။ သို႔မွသာ စာလံုးမျပတ္ဘဲ ဆက္တိုက္ ပံုႏွိပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စာစီေနရင္း စာလံုးကုန္သြားလွ်င္ ပံုႏွိပ္စက္ေပၚမွ စာလံုးမ်ား ျပန္အခ်ကို ေစာင့္ေနရျပီး လုပ္ငန္း မတြင္ျဖစ္တတ္သည္။

သစ္သားစာဗန္း၊ သံစာဗန္းဟူ၍ အသံုးမ်ားၾကသည္။ စာဗန္းမ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္သည္ ညီညာရမည္။ စာေဖာင္မ်ားမွာလည္း စက္အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ အရြယ္အစား အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ တစ္ခန္းေဖာင္၊ ၂ ခန္းေဖာင္ႏွင့္ ၄ ခန္းေဖာင္ဟူ၍ အသံုးမ်ားသည္။

ေျခနင္းပံုႏွိပ္စက္ ။   ။ ေျခနင္း ပံုႏွိပ္စက္ငယ္မ်ား အေၾကာင္း အနည္းငယ္ေျပာျပလိုပါသည္။ ေတာရြာမ်ားတြင္ ေျခနင္းျဖင့္ ေမာင္းေထာင္းသလို ေျခနင္းျဖင့္ စက္ရိုက္ရပါသည္။ စက္၏ေျခနင္းတံကို အထက္ေအာက္ တစ္ခါဖိလွ်င္ စက္ ၁ ခ်က္နင္းသည္ဟု ေခၚပါသည္။ စာရြက္တစ္ရြက္ ပံုႏွိပ္ျဖစ္ေစရန္ ၆ ခ်က္နင္းရသည့္စက္ႏွင့္ ၇ ခ်က္နင္းရသည့္စက္ဟူရွိပါသည္။ တစ္ခ်က္နင္း တစ္ရြက္ထြက္သည့္ ပံုႏွိပ္စက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မေတြ႔ဖူးပါ။ ေျခနင္းစက္ျဖင့္ ပံုႏွိပ္ရသည္မွာ ပင္ပန္းေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။

ထာ၀ရ အနားယူသြားျပီျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းျဖစ္ ေျခနင္း ပံုႏွိပ္စက္ငယ္ တစ္ခု (မွင္လံုး ၃ လံုးပါသည့္ စက္)


၁ ခန္းစာေဖာင္
၂ ခန္းစာေဖာင္

၄ခန္းစာေဖာင္အဂၤလန္ႏိုင္ငံ Bath Spa University ၊ အဂၤလိပ္စာေပ တတိယႏွစ္ေက်ာင္းသား ၊ သူမ်ား၏ စာစီ သင္တန္းခ်ိန္
(Dr Ian Gadd, right, with his third-year English literature class from Bath Spa University)


ဂိုေဒါင္ထဲမွ အဂၤါမစံုေတာ့သည့္ ျပည္တြင္းျဖစ္ ေျခနင္း ပံုႏွိပ္စက္ငယ္ (မွင္လံုး ၂ လံုး သံုးသည့္စက္)


အမႈိက္ဂိုေဒါင္ထဲက အဂၤလန္လုပ္ ေျခနင္း ပံုႏွိပ္စက္တစ္ခု (လွ်ပ္စစ္မီးလာလွ်င္ ေမာ္တာႏွင့္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္)


ေစာသက္လင္း

ရည္ညြန္းကိုးကား

၁။ ေမာင္သစ္လြင္ (လူထု) ၊ ကိုလိုနီေခတ္ တိုက္ပြဲ၀င္ သတင္းစာ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းစာသမိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ (၁၈၃၆ - ၁၉၄၈) ၊ စိန္ပန္းပြင့္ခ်ိန္ စာအုပ္တိုက္ (E Book မွ ယူပါသည္)

၂။ ေမာင္ထင္ ၊  ေယာမင္းၾကီး ဦးဖိုးလိႈင္ အတၳဳပၸတၱိ ႏွင့္ ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္း (E Book မွ ယူပါသည္)၅။ ဓါတ္ပံုမ်ားကို အင္တာနက္မွ ရယူပါသည္။

 * * * * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment