5.12.11

၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႔ဆံုပြဲအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ႏွင့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔၏ ေပးစာမ်ား။


ပိေတာက္ပြင့္သစ္ မဂၢဇင္း ၊ အမွတ္ ၄၃ ၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၁ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၅ - ၈၉ မွ ကူးယူေဖာ္ျပထားပါသည္။
ပိေတာက္ပြင့္သစ္ မဂၢဇင္းကို 
အလြယ္တကူ မဖတ္ရႈႏိုင္မည့္သူမ်ား ဖတ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

ဓါတ္ပံုကို ပိေတာက္ပြင့္သစ္မဂၢဇင္း ၊ အမွတ္ ၄၃ ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၁ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၈ မွ ယူပါသည္။


ဓါတ္ပံုကို ပိေတာက္ပြင့္သစ္မဂၢဇင္း ၊ အမွတ္ ၄၃ ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၁ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၈ မွ ယူပါသည္။ 
* * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment