3.12.11

ေမာင္ေဇယ်ာ ၊ နန္းရင္းဝန္ေဟာင္း ဦးေစာ..။

၀၀၇ ခုႏွစ္ အတြင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္  ျမန္မာ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္  ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာင္းႏိုးရာရာ ေရြးခ်ယ္ စုစည္း တင္ဆက္သည့္ အစီအစဥ္ အျဖစ္ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ စာအုပ္တိုက္မွ ေနျခည္ထဲတြင္ ေရႊကိုျမင္သည္ ႏွင့္ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား စာအုပ္ကို ၂၀၀၈ ဒီဇင္ဘာတြင္ ပထမအၾကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ဆရာေမာင္ေဇယ်ာ၏ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည့္ နန္းရင္ဝန္ေဟာင္း ဦးေစာ ကို အထက္ပါစာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၉၃ - ၁၉၇ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ ဆရာေမာင္ေဇယ်ာ ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ 

Photo - http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/U628838ACME/portrait-of-u-saw


* * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment