2.12.11

ဦးစံ၀င္း ၊ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၏ ပထမဆံုး ပန္းခ်ီအႏုပညာအသင္း။

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ စာေစာင္ အပိုင္း (၁)

၁၉၇၀ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၄၉ - ၅၁ ။
* * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment