1.12.11

ၾကည္ညြန္႔ ၊ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခ်စ္ၾကည္ေရးလို႔ဆိုကာ...။၁၉၇၆ ခုႏွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မဟာပစၥည္းမဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရးျပည္တည္နာက ျမန္မာျပည္တြင္ အနာရွိန္တက္ျပီး ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တရုတ္ ျမန္မာ အဓိကရုဏ္း အေၾကာင္းကို ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းထားသည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ တရုတ္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေကဒါမ်ား၏ လႈံေဆာ္မႈျဖင့္ ေမာ္စီတုန္းပံု မ်က္ႏွာဖံုးပါသည့္ စာအုပ္အနီေလးမ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ ေအာ္ဟစ္ၾကရာမွ အဓိကရုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တရုတ္ျပည္ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ အေၾကာင္းျဖစ္သျဖင့္ ဤစာအုပ္အေၾကာင္း ဤမွ်သာ ညႊန္းရဲပါသည္။
 
 * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment