29.11.11

ေဒါက္တာညီညီ ၊ ကၽြန္ေတာ့္ ဆရာမ်ား ။

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ စာေစာင္ အပိုင္း (၁)

၁၉၇၀ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၉ - ၁၆ ။


* * * * * * * * * * *

1 comment:

Thu said...

Dr.Nyi Nyi, a talented, brainy head, Myanmar scholar, minister of Education and Mining in early era of Gen. Ne Win's cabinet and later became as director in UN.
He and Dr.Hla Han are responsible for transforming the Myanmar education taught by Myanmar language namely "New education system" in 1964 guided by Gen. Ne Win.
The result appeared after decades and laid the plunged back ground of current education.

Post a Comment