27.11.11

ေၾကးမံု ဦးေသာင္း ၊ ဗမာ့ေခတ္မွ ေၾကးမံုသို႔ ႏွင့္ ညိဳျမ၏ နိဒါန္း...။
ေအာက္ပါ ဓါတ္ပံု ၂ ပံုကို ဤေနရာမွ ရယူထားပါသည္။ http://www.irrawaddyblog.com/2011/11/blog-post_24.html

ေၾကးမံုဦးေသာင္း (Photo: Moemaka)

ဗမာ့ေခတ္ ဦးအုန္းခင္ (Photo: nyilynnseck blog)

* * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment