13.11.11

ေက်ာ္ဝင္း ၊ ႏိုင္ငံေရး သံုးမ်ိဳး ၊ ႏိုင္ငံေရးသမား ႏွင့္ ႏိုင္ငံျပဳသမား..။

ေက်ာ္၀င္း ၊ ေခတ္ေရစီးႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၇၇၊ ၁၉၇ - ၁၉၉။

ကူးယူ တင္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ ဆရာေက်ာ္ဝင္းအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။
ပို႔ေပးသည့္ သူငယ္ခ်င္းကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။


* * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment