11.11.11

ေက်ာ္ေအာင္ ၊ ဂႏၳဝင္ ၁၀ ၊ ေတာ္လစတြိဳင္း ....။

ဂႏၳဝင္ ၁၀

ေက်ာ္ေအာင္ 

ေယာမင္းၾကီး စာေပ ၊ ဒုတိယအၾကိမ္ ၊ ဇြန္ ၁၉၉၁ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၈၁- ၄၀၃။စာအုပ္ မ်က္ႏွာဖံုး


Photo credit - http://en.wikipedia.org/wiki/W._Somerset_Maughamဆရာ ေက်ာ္ေအာင္၏ အမွာစာ..။

http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Tolstoyစာမ်က္ႏွာ ၄၀၃ ၊ စာေၾကာင္း ၅ ရွိ ေတာ္လစတိြဳင္း ကြယ္လြန္သည့္ ခုႏွစ္ စာစီမွားေနသည္။
၁၆၁၀ ျဖစ္ေနသည္။ အမွန္က ၁၉၁၀ ျဖစ္သည္။
၀ီကီအလိုအရ ၁၉၁၀ ခု ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။

* * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment