9.11.11

ေက်ာ္၀င္း ၊ ေခြးမ်ား..။


ေခြးမ်ား၊ လူမ်ား ႏွင့္ စာအုပ္မ်ား

ေက်ာ္၀င္း

ဂန္႔ေဂၚျမိဳင္စာေပ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၉ ။ စာမ်က္ႏွာ ၁၀ - ၁၈။

ဤေနရာတြင္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ ဆရာေက်ာ္ဝင္း အား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။
(စာအုပ္ လက္ေဆာင္ေပးသည့္ သူငယ္ခ်င္းအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။)


စာအုပ္ မ်က္ႏွာဖံုး

စာအုပ္ ေက်ာဖံုး

* * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment