5.11.11

အံ့ေမာင္ ၊ ငါ၏ဦးေခါင္းသည္ ေသြးျခင္းျခင္းျဖင့္ ရဲရဲနီစဥ္ကလည္း ငါသည္ မညႊတ္ (ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္)

ဓါတ္ပံုမူရင္းေနရာ - ဖ်တ္ခနဲေတြ႔ရေသာ ရုပ္ပံုလႊာ ကားခ်ပ္မ်ား၊ ဒဂုန္တာရာ
ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္၊ ပထမအၾကိမ္၊ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၇၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၂၀၊

ဓါတ္ပံုမူရင္းေနရာ - မိမိႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ား၊ (ေတာအေၾကာင္း ေတာင္အေၾကာင္း ၁) နတ္ႏြယ္၊ ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္၊ ပထမအၾကိမ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၀၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၀၆

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အတြင္း ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္  ျမန္မာ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္  ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ ေကာင္းႏိုးရာရာ ေရြးခ်ယ္ စုစည္း တင္ဆက္သည့္ အစီအစဥ္ အျဖစ္ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ စာအုပ္တိုက္မွ ေနျခည္ထဲတြင္ ေရႊကိုျမင္သည္ ႏွင့္ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား စာအုပ္ကို ၂၀၀၈ ဒီဇင္ဘာတြင္ ပထမအၾကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္။ ဆရာအံ့ေမာင္၏ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည့္ ငါ၏ဦးေခါင္းသည္ ေသြးျခင္းျခင္းျဖင့္ ရဲရဲနီစဥ္ကလည္း ငါသည္ မညႊတ္ ကို အထက္ပါစာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ ၂၂၃ - ၂၄၃ တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ ဆရာအံ့ေမာင္ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

စာအုပ္ မ်က္ႏွာဖံုး
 ဆရာ အံ့ေမာင္
 ဓါတ္ပံုကို ဤေနရာမွ ယူပါသည္။ http://popularmyanmar.com/mpaper/archives/24879

* * * * * * * * * *

1 comment:

Thu said...

A good referenced composition in harmonic illustration to Saya Bahmao Tin Aung.

I read Saya Tin Aung's translation of "Einstein and his Theories" that shown various knowledge and language proficiency with comprehensive writings to common people.

Though Saya Tin Aung's creations got critic on written style, that made much attractive to peoples.

"He occurs Immorality"

Thank much to Saya Aunt and Mingalarpar !

Post a Comment