3.11.11

ျမန္မာ့အသံ ေက်ာ္ဦး ၊ ျမန္မာျပည္ လမ္းမၾကီး ။

စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ အႏုပညာမွ ၂၀၀၈ ဒီဇင္ဘာလ က ပထမအၾကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ေနျခည္ထဲတြင္ ေရႊကိုျမင္သည္ ႏွင့္ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား စာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၃ - ၂၀၉ မွ ကူးယူတင္ျပထားပါသည္။

အထက္ပါ စာအုပ္ကို လြယ္လင့္တကူ မဖတ္ရႈႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွသူမ်ား ဖတ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ဗဟုသုတ အလို႔ငွါ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသျဖင့္ ခြင့္ျပဳပါရန္ ဆရာ ျမန္မာ့အသံ ေက်ာ္ဦး၊ စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳ ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။
* * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment