23.10.11

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၊ ကၽြႏု္ပ္၏ လိပ္ျပာမွာ အျမဲ သန္႔ရွင္းလ်က္..။


အထက္ေဖာ္ျပပါ စကင္ဖတ္ထားသည့္ ေဆာင္းပါးကို သခင္တင္ျမ ၊ ဘံုဘ၀မွာျဖင့္ ဒုတိယပိုင္း ၊ အမွား ႏွင့္ အမွန္ ၊ ပန္းေရႊျပည္ စာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ဧျပီ ၂၀၁၁ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၂၁၅ - ၂၁၉ မွ ကူးယူထားပါသည္။ ဤစာအုပ္ကို အလြယ္တကူ မဖတ္ရႈႏိုင္မည့္သူမ်ား ဖတ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ စီးပြားေရးအက်ိဳးမဟုတ္ပါသျဖင့္ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။


* * * * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment