30.10.11

ေမာင္ေမာင္လွျမင့္ ၊ ဥတိုေရာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတဇ..။


ရနံ႔သစ္ လက္ေရြးစင္ ေဆာင္းပါးမ်ား

 ရနံ႔သစ္ မဂၢဇင္း အမွတ္ ၁ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈ မွ အမွတ္ ၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၉ အတြင္း လက္ေရြးစင္ ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ
ေခတ္ျပတိုက္စာေပ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၂၀၁၀ ဇူလိုင္လ မွ ကူးယူထားပါသည္။
စီးပြားေရးအက်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။* * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment