23.10.11

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား စာအုပ္မွ ပံုရိပ္မ်ား...။


ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီအတြက္ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း ၊ စာေပဗိမာန္ ပံုႏွိပ္တိုက္မွ ပံုႏွိပ္သည္။ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ
အထက္ပါစာအုပ္တြင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ သမိုင္း၀င္ ဓါတ္ပံုမ်ားကို စိတ္၀င္စားသူမ်ား  ေလ့လာႏိုင္ေစရန္  ရည္ရြယ္ပါသည္။ စာအုပ္သည္ ျဖည့္စြက္ တည္းျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး ထပ္မံ ပံုႏွိပ္သင့္သည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ဓါတ္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ ဓါတ္ပံုမ်ား၏ အစီအစဥ္သည္ စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း ျဖစ္သည္။

 
  
* * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment