28.10.11

၁၉၄၅ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ မွ ၁၉၄၈ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းမွ အေရးၾကီးသည့္ ရက္စြဲအခ်ိဳ႕....။

သခင္တင္ျမ ၊ ဘံုဘ၀မွာျဖင့္ ဒုတိယပိုင္း အမွား ႏွင့္ အမွန္ စာအုပ္

ပန္းေရႊျပည္ စာအုပ္တိုက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၂၀၁၁ ဧျပီလ
စာမ်က္ႏွာ ၄၄၇ - ၄၅၈ မွ ကူးယူတင္ျပထားပါသည္။

* * * * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment