27.10.11

ေမွာ္ဘီ ဆရာသိန္း ၊ ေရွးက ဆားခ်က္လုပ္ငန္း..။


ေမွာ္ဘီဆရာသိန္း

ေရွးျဖစ္စာတမ္း ၊ ေႏွာင္းျဖစ္စာတမ္း ၊ ေရွးေဟာင္း ေရွးျဖစ္စာတမ္း

ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္ ၊ တတိယအၾကိမ္ ၊ ေမ ၂၀၁၁
စာမ်က္ႏွာ ၁၀၃ - ၁၀၈ မွ ကူးယူတင္ျပထားပါသည္။ 

ကူးယူေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

စာအုပ္ မ်က္ႏွာဖံုး
စာအုပ္ ေနာက္ေက်ာဖံုး

* * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment