26.10.11

ကိုသန္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္)၊ ဖဆပလအတြင္း အတူရွိခဲ့ၾကစဥ္က ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္တို႔၏ အလံလုပြဲတစ္ခု..။

စာေရးသူ - ကိုသန္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္)


 ကိုသန္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္) ၊ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႔အၾကံဳမ်ား
ပင္၀ါးရံုစာေပ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၂၀၀၉ ႏို၀င္ဘာလ


ကိုသန္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္) ၊ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႔အၾကံဳမ်ား - ၂
 ပင္၀ါးရံုစာေပ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၂၀၁၁ ဇြန္လ


စာေရးသူအေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံေရး အေတြ႔အၾကံဳမ်ား စာအုပ္မွ ကူးယူထားပါသည္။
ဖဆပလအတြင္း အတူရွိခဲ့ၾကစဥ္က ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္တို႔၏ အလံလုပြဲတစ္ခု..။
  ႏိုင္ငံေရး အေတြ႔အၾကံဳမ်ား - ၂ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၈၈ - ၉၂ မွ ကူးယူထားပါသည္။

အထက္ပါ စာအုပ္မ်ားကို အလြယ္တကူ မဖတ္ရႈႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

* * * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment