23.10.11

ေမာင္ေမာင္လွျမင့္၊ ဆရာစံအေရးမွ ေတးကဗ်ာလကၤာမ်ား။


ရနံ႔သစ္ လက္ေရြးစင္ ေဆာင္းပါးမ်ား
 ရနံ႔သစ္ မဂၢဇင္း အမွတ္ ၁ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈ မွ အမွတ္ ၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၉ အတြင္း လက္ေရြးစင္ ေဆာင္းပါးမ်ား စုစည္းမႈ၊ ေခတ္ျပတိုက္စာေပ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၂၀၁၀ ဇူလိုင္လ။
 စာမ်က္ႏွာ ၂၁၅ - ၂၁၉ မွ ကူးယူထားပါသည္။
စီးပြားေရးအက်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

* * * * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment