15.10.11

သမိုင္း၀င္ သီခ်င္းမ်ား...။ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ

ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီအတြက္ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း ၊ စာေပဗိမာန္ ပံုႏွိပ္တိုက္မွ ပံုႏွိပ္သည္။

ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ


အထက္ပါ စာအုပ္၏ ေနာက္ဆံုးအပိုင္းတြင္ သမိုင္း၀င္ သီခ်င္းမ်ား အမည္ျဖင့္ အခန္းတစ္ခန္း သပ္သပ္ပါ၀င္သည္။ ထိုသီခ်င္းမ်ားကို ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီထံ ခြင့္ေတာင္းအပ္ပါသည္။ မူရင္း သီခ်င္းမ်ားကို ေရးသားခဲ့သူ၊ သီဆိုခဲ့ၾကသူမ်ားကိုေတာ့ မသိပါခင္ဗ်ား။* * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment