1.10.11

လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္၏ ေခ်ေဂြဗားရား.... ၁..။

http://en.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara


March 1960 Guevara in meeting with French existentialist philosophers Jean-Paul Sartre and Simone de Beauvoir. (Photo - Internet)

လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္ ၊ ေခ် ေဂြဗားရား

မိုးေသာက္စာေပ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၆၈ ဒီဇင္ဘာ

မွ

အမွာစာ

လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္၏ ေခ်ေဂြဗားရား.... ၁..။

ပိေတာက္ပြင့္သစ္ မဂၢဇင္း ၊ အမွတ္ ၃၆ ၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၀ ၊ မွာ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆာင္းပါးအား  ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
က်န္အပိုင္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာလင္းယုန္ေမာင္ေမာင္၏ ေခ်ေဂြဗားရားစာအုပ္ကို
အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြမေတြ႔ရသျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။
* * * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment