27.9.11

ေဒါက္တာထင္ေအာင္၏ စကားညႊန္း

၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ႏွစ္လည္စာေစာင္တြင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာထင္ေအာင္ ေရးသားခဲ့သည့္ စကားညႊန္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ျပခြင့္ ျပဳပါရန္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။* * * * * * * * * * * * *

No comments:

Post a Comment