21.8.11

လူထုေဒၚအမာ..၊..ျမန္မာ့ေရတပ္က မြန္ေလွၾကီး။

ဓန စီးပြားေရး မဂၢဇင္း ၊ အတြဲ ၁၂ ၊ အမွတ္ ၅ ၊ စက္တင္ဘာ ၊ ၂၀၀၂ ။ စာမ်က္ႏွာ ၄၈ - ၅၀ ။*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

စီးပြားေရး အလို႔ငွါ မူရင္းစာအုပ္မွ ကူူးယူေဖာ္ျပျခင္း မဟုတ္ပါသျဖင့္ ခြင့္ျပဳပါရန္
ဤစာအုပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားအား ေလးျမတ္စြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment