28.6.11

ဖတ္မိဖတ္ရာ.....ျမင့္သန္း၊ ဂၽြိဳက္စ္ ႏွင့္ ဒဗၺလင္ျမိဳ႕ကလူမ်ား။ဂ်ိမ္းဂၽြိဳက္၏ ဝတၳဳတိုမ်ား ၊ ရာျပည့္စာအုပ္တုိက္ ၊ ပထမအၾကိမ္ ၊ ၁၉၉၉ ဒီဇင္ဘာ ၁ ။

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *


သိမ္းဆည္းထားသည့္ မဂၢဇင္းျဖတ္စမ်ားထဲမွ ဆရာျမင့္သန္း၏ ဂၽြိဳက္စ္ ႏွင့္ ဒဗၺလင္ျမိဳ႕ကလူမ်ား ေဆာင္းပါးအား ေလးစားစြာ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ေနရာတြင္ ေဆာင္းပါးအား ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳပါရန္ မူရင္း ေဆာင္းပါးေရးသားသူ ဆရာျမင့္သန္းအား ေလးျမတ္စြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ ဤေဆာင္းပါးကို ေရႊအျမဳေတမဂၢဇင္း ၊ အမွတ္ ၁၅၅၊ ၂၀၀၂ ေအာက္တိုဘာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

No comments:

Post a Comment