2.5.11

စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ၁၆ ၾကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲ

စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ၁၆ ၾကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၇ ရက္ စေနေန႔တြင္ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားမ်ား မျဖစ္မေန ကိုယ္တိုင္ မဲေပးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ မျဖစ္မေန မဲေပးရန္ ဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ပထမဆံုးအၾကိမ္အေထြေထြ ေရြးေကာက္ကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ကိုလိုနီ လက္ေအာက္ခံဘ၀၊ ျဗိတိသွ်တို႔ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ က်င္းပခဲ့ျပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂ ခုမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ ပါလီမန္ ထိုင္ခံုေနရာ ၂၂ ေနရာအတြက္ စင္ကာပူပါတီ ၂ ခုက ၆ ေနရာအတြက္သာ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၃ ေနရာကို ျဗိတိသွ်တို႔က ယူထားျပီး ၃ ေနရာကို စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္း ၃ ခုက ယူထားသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ၁၅ ၾကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါလီမန္ထိုင္ခံုေနရာ ၈၄ ေနရာ သတ္မွတ္ခဲ့ျပီး၊ ပါတီ ၃ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အႏိုင္ရ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ၾကရသည္။ 

၁။ People's Action Party                     -        ၈၂     ေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။
၂။ Workers' Party of Singapore          -           ၁
၃။ Singapore Democratic Alliance       -          ၁ 

၁၆ ၾကိမ္ေျမာက္ျဖစ္သည့္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၇ ခုက ပါလီမန္ ထိုင္ခံုေနရာ ၈၇ ခုအတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

အဓိက ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ

၁။ People's Action Party    -     ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ တတိယအၾကိမ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွစတင္ကာ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ စတုတၳအၾကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပိး အာဏာရပါတီ ျဖစ္လာသည္မွာ ယေန႔အထိ ျဖစ္သည္။

၂။ Workers' Party of Singapore     -     ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး သက္တမ္းရင့္ လက္၀ဲယိမ္းပါတီ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အာဏာရပါတီႏွင့္ မၾကာခဏ အတို္က္အခံျဖစ္ေသာ ပါတီလည္းျဖစ္သည္။ အာဏာရပါတီ၏ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးမူ၀ါဒေၾကာင့္ ဤပါတီသက္တမ္းတေလွ်ာက္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား မၾကာခဏ ဖမ္းဆီးခံၾကရသည္။

၃။ Singapore People's Party     -      ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

၄။ Singapore Democratic Party     -     ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ႏိုင္ငံေရးစိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိေသာ ပါတီအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးကိစၥ၊ ျမန္မာအေရးအရာမ်ားကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း မၾကာခဏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုတတ္ေသာ ပါတီမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

၅။ Reform Party (Singapore)     -    ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ယခုေရြးေကာက္ပြဲမွာမွ စတင္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ပါတီအသစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

၆။  National Solidarity Party       -      ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ပါတီအမည္ကေတာ့ ျမန္မာတို႔ အၾကိဳက္ျဖစ္မည္ထင္သည္။

။ Singapore Democratic Alliance     -       ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ယခု ေရြးေကာက္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည္ ျပင္ဆင္ျပီးမွ၊ နာမည္စာရင္း မေပးသြင္းဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္သည့္ အျခား ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၃ ခုမွာ Democratic Progressive Party (Singapore) ၊ People's Liberal Democratic Party ႏွင့္ Socialist Front (Singapore) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေၾကာင္း နည္းနည္းပါးပါး ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ သူတုိ႔လည္း အကြဲအျပဲ ဇာတ္လမ္းမ်ားျဖင့္ အသားက်ေနသည္ကို ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ပါတီတစ္ခုမွ ႏႈတ္ထြက္ခံရသူ၊ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရသူ၊...စသူတို႔က ေနာက္ပါတီတစ္ခုကို တည္ေထာင္ၾကသည္။ ပါတီငယ္မ်ား ပူးေပါင္းၾကသည္။ တဖန္ ခြာျပဲၾကျပန္သည္။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ျပန္ေပါင္းထုတ္ၾကျပန္သည္။ ဇာတ္လမ္းမ်ားက မရိုးႏိုင္။

ယခု ၁၆ ၾကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ျပိဳင္ဆိုင္မႈမွာ ျပင္းထန္သည္ဟု သတင္းမ်ားက ဆိုၾကသည္။ အာဏာရပါတီအဖို႔ ခက္ခဲသည့္ ေန႔ရက္မ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။

ေစာသက္လင္း

ရည္ညြန္း  -  The Straits Time သတင္းစာမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္မွ ရွာဖတ္ထားသမွ်မွ ေကာက္ႏႈတ္ထားပါသည္။

* * * * * * * *

1 comment:

Anonymous said...

After 30 years,,,,,,

who can say its impossible Asaw's son shall become Worker Party leader ???

Post a Comment